CrefftGyrfaoedd

CrefftGyrfaoedd

All Ages

Careers and Management

Ehangwch eich gorwelion a dysgwch ragor am sgiliau'r dyfodol wrth archwilio rhai o dirnodau enwocaf Cymru

avatar Submitted By: BlockWorks

April 12, 2021

Download Assets

Skills

  • Character
  • Critical Thinking
  • Project Based Learning

External References

Gyrfa Cymru gwefan

Archwiliwch eich syniadau o ran gyrfa ar wefan Gyrfa

Cwizbuzz

Rhowch gynnig ar ein Cwis Buzz i gael gwybod mwy am eich personoliaeth a'r swyddi a allai fod yn addas i chi

Supporting Files

CrefftGyrfaoedd


Canllaw CrefftGyrfaoedd

CrefftGyrfaoedd


Byd CrefftGyrfaoedd

Learning Objectives

  • • Ysbrydoli pobl ifanc drwy eu galluogi i nodi eu sgiliau, eu priodoleddau a'u diddordebau eu hunain, a sut maen nhw’n effeithio ar ddewisiadau gyrfa • Archwilio swyddi'r gorffennol a pham nad ydyn nhw’n bodoli mwyach - ymchwilio a gwerthuso'r ffactorau a allai ddylanwadu ar swyddi yn y dyfodol a'u llunio • Datblygu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o farchnadoedd llafur lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

Guiding Ideas

Bydd chwaraewyr yn deor yn Fy Amgueddfa I, lle i rannu eich profiadau a dangos eich sgiliau crefft gyrfaoedd. O'r fan hon gallwch fynd i mewn i'r pyrth i deithio i un o'n chwe thirnod.

• Castell Caernarfon ar gyfer y Dyniaethau (45 munud)

• Y Big Pit ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg (30 munud)

• Y Senedd ar gyfer Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu (60 munud)

• Dinbych-y-pysgod ar gyfer Iechyd a Lles (30 munud)

• Y Gyfnewidfa Lo ar gyfer Mathemateg a Rhifedd (30 munud)

• Canolfan y Mileniwm ar gyfer y Celfyddydau Mynegiannol (60 munud)

Student Activities

Bydd chwaraewyr yn deor yn Fy Amgueddfa I, lle i rannu eich profiadau a dangos eich sgiliau crefft gyrfaoedd. O'r fan hon gallwch fynd i mewn i'r pyrth i deithio i un o'n chwe thirnod.

Y Dyniaethau: Teithiwch i'r oesoedd canol i siarad â'r cymeriadau yng Nghastell Caernarfon am eu swyddi. Gwnewch nodyn o gynifer o swyddi ag y gallwch, ystyriwch a ydynt yn dal i fodoli heddiw a pha swyddi modern sy’n cyfateb iddyn nhw.

Pam mae rhai swyddi'n dal i fodoli? Sut maen nhw wedi newid? Pam oedd cymaint o swyddi’n cael eu gwneud gan ddynion – sut mae hynny wedi newid heddiw?

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r dasg, cynlluniwch eich Eisteddfod eich hun yn y castell – pa fathau o swyddi a sgiliau fyddai eu hangen?

Y Celfyddydau Mynegiannol: Yn theatr genedlaethol Cymru gallwch archwilio'r gwahanol fathau o yrfaoedd sy'n bodoli yn y diwydiannau creadigol – o actorion i sgriptwyr, dylunwyr setiau i weithwyr marchnata. Pan fyddwch chi'n gwybod mwy am y gwahanol rolau, adeiladwch eich set eich hun ar y llwyfan – gall fod o'ch hoff ffilm, llyfr. Dangoswch neu ddefnyddiwch eich dychymyg eich hun.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Yn amgueddfa lofaol y Big Pit yn safle treftadaeth y byd Blaenafon mae yna gyrch achub. Byddwch yn cael rhaw a bydd gofyn i chi fynd i mewn i siafft gannoedd o fetrau o dan y ddaear. Allwch chi ddod o hyd i'r labordai tanddaearol ac achub ein dau gymeriad sydd â gyrfaoedd pwysig mewn gwyddoniaeth a thechnoleg? Pan fyddwch yn cwrdd â nhw, dysgwch ragor am eu swyddi a'r math o waith maen nhw’n ei wneud.

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu: Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i fod yn 'Weinidog Minecraft' cyntaf Cymru? Ydych chi'n greadigol, yn chwaraewr tîm, yn dda am ddatrys problemau, allwch chi ddefnyddio eich sgiliau Cymraeg?

Ewch i'r Senedd – cartref democratiaeth Cymru - a siaradwch â'r gwahanol gymeriadau am y mathau o sgiliau a phrofiadau sydd eu hangen ar gyfer y swydd.

Gwnewch nodiadau o sut y byddech chi’n addas i’r swydd a chreu eich cais gan ddefnyddio Minecraft neu beth bynnag a ddewiswch.

Mathemateg a Rhifedd: Roedd y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd unwaith yn ganolbwynt masnach lo'r byd a dyma lle llofnodwyd y siec gyntaf am £1miliwn.

Eich her chi yw troi glo yn aur. Siaradwch â'r gwahanol fasnachwyr a chyfnewid eich eitemau fesul un nes eich bod wedi cwblhau eich masnach. Allwch chi ddefnyddio eich sgiliau a'ch cymarebau mathemateg a rhifedd i weithio allan y fasnach a'r cyfnewid gorau.

Iechyd a Lles: Mae tref hanesyddol Dinbych-y-pysgod yn enwog am ei thraethau a'i ffordd o fyw awyr agored.

Yma cewch eich gwahodd i fynd ar daith arbennig yn y gert lo. Ger pob cyffordd, gofynnir set o gwestiynau i chi, wedi'u creu i'ch annog i feddwl am eich hoff bethau a'ch diddordebau a sut maen nhw’n berthnasol i'ch dysgu ac o bosibl i’ch gyrfa yn y dyfodol.

Performance Expectations

Ar ôl archwilio'r map, bydd gan fyfyrwyr ddealltwriaeth dda o'r gwahanol fathau o lwybrau gyrfa sydd ar gael ym mhob AOLE, yn ogystal â heriau a chyfleoedd pob llwybr gyrfa.

Skills

  • Character
  • Critical Thinking
  • Project Based Learning

External References

Gyrfa Cymru gwefan

Archwiliwch eich syniadau o ran gyrfa ar wefan Gyrfa

Cwizbuzz

Rhowch gynnig ar ein Cwis Buzz i gael gwybod mwy am eich personoliaeth a'r swyddi a allai fod yn addas i chi

Supporting Files

CrefftGyrfaoedd


Canllaw CrefftGyrfaoedd

CrefftGyrfaoedd


Byd CrefftGyrfaoedd